Lưu ý: - Đăng ký dành cho học sinh chưa có mã hồ sơ và chưa từng đăng ký xét tuyển
- Đăng nhập dành cho học sinh đã đăng ký xét tuyển